WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 20.08.2018

  Unijne dotacje na kogenerację - NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

  Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji

  Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.1:

  Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 90 mln PLN

  Nabór wniosków: od 28.09.2018 r. do 26.11.2018 r.

  W efekcie trzech poprzednich naborów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji do Narodowego Funduszu wpłynęło łącznie 105 wniosków ubiegających się o łączne wsparcie – ponad 1,4 mld zł. Z tego do dofinansowania rekomendowano 28 projektów (to liczba planowanych do podpisania umów), których wartość całkowita wyniosła ponad 1 mld zł, w tym bezzwrotne dotacje oszacowano na 294 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW zawarł 23 umowy o dofinansowanie kogeneracji. Wsparcie otrzymały m.in.: gmina Daszyna (woj. łódzkie, projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, koszt całkowity – ponad 44,3 mln zł, dotacja – ponad 19,6 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie, projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”, koszt całkowity – 10,6 mln zł, dotacja – 3,7 mln zł) oraz JMP Flowers Power Sp. z o.o. w Lublinie (woj. lubelskie, projekt „Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 Mwe”, koszt całkowity – 13,9 mln zł, dotacja – 4,2 mln zł).

  szczegóły

 • 20.08.2018

  Instalacje OZE ze wsparciem - 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej


  Przedmiot konkursu:

  Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

  Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

  Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

  200  mln PLN, w tym: 50 mln PLN dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln PLN dla pozostałych projektów.

  Nabór wniosków: od 03.09.2018 r. do 31.10.2018 r.

  szczegóły

 • 20.08.2018

  NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach Programu GEPARD  - Bezemisyjny transport publiczny.

  Rodzaje przedsięwzięć

  Przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym:

  1) dotyczące taboru (dofinansowanie w formie dotacji) polegające na:

  • zakupie nowych autobusów elektrycznych,

  • szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru,

  2) dotyczące infrastruktury i zarządzania (dofinansowanie w formie pożyczki), polegające na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

  Poprzez „publiczny transport zbiorowy” należy rozumieć „publiczny transport zbiorowy” w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz 1867 z późn. zm.). 4

  Intensywność dofinansowania

  1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  2. dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

  Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie:

  1. jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców;
  2. spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym;
  3. inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na  podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącej do 100 tys. mieszkańców.

  Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 10.09.2018 r. do 28.09.2018 r.; wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki w terminie od 10.09.2018 r. do 17.12.2018 r., do godz. 15.30.

  szczegóły

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży biorące udział w półkoloniach na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej na terenie naszej siedziby przy ul. Dubois 118. Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Promocji nr telefonu: 42 663 41 13 lub pisząc maila na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl .

 • 08.08.2018

  Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2019 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania ze środków Funduszu  z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku.

  szczegóły

1 2 3 4 5 ... 248