WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Biuro


Sekretariat

 • Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha Miedzianowskiego
Kontakt:
 • Asystent Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi: Anna Poroszewska, tel. 42 663 41 05, e-mail: aporoszewska@wfosigw.lodz.pl

Sekretariat

Kontakt:
 • Joanna Budzińska, tel. 42 663 41 06, e-mail: jbudzinska@wfosigw.lodz.pl

 

Dyrektor Biura

 

Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk

42 663 41 10 amajchrzak@wfosigw.lodz.pl

 

Ewa Bernacka, Zastępca Dyrektora Biura,
Kierownik Zespołu ds. Analiz i Planowania

 

42 663 41 20 ebernacka@wfosigw.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami

Dominika Jeżewska-Zajdel: tel. 42 663 41 45, e-mail: djezewska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Klienta Indywidualnego należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie dla klienta indywidulanego, a także dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny tych wniosków,
 • współpraca z bankami w zakresie dofinansowania,
 • przygotowywanie projektów formularzy wniosków o dofinansowanie zadań dla klienta indywidulanego,
 • przygotowywanie projektów programów priorytetowych dotyczących dofinansowania zadań dla klientów indywidualnych.

Maciej Mróz, Kierownik Zespołu

42 663 41 61 mmroz@wfosigw.lodz.pl
Ewa Pieniak, Zastępca Kierownika Zespołu 42 663 41 62 epieniak@wfosigw.lodz.pl
Małgorzata Łakomiak 42 663 41 66 mlakomiak@wfosigw.lodz.pl
Alina Kociołek 42 663 41 63 akociolek@wfosigw.lodz.pl
Julia Rosiak-Przybylska 42 663 41 64 jrosiak@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Wyczółkowska 42 663 41 67 awyczolkowska@wfosigw.lodz.pl
Anna Żurańska 42 663 41 65
azuranska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi oraz Pozostałych Zadań Ochrony Środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliowści ustalenia sprawcy ablo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Małgorzata Skupińska, Kierownik Zespołu

42 663 41 30 mskupinska@wfosigw.lodz.pl
Justyna Gmur, OA 42 663 41 35 jgmur@wfosigw.lodz.pl
Ewa Gregorek, OA
42 663 41 37 egregorek@wfosigw.lodz.pl
Monika Kosiorek, OA 42 663 41 36 mkosiorek@wfosigw.lodz.pl
Barbara Rutkowska, OWiGW
42 663 41 33 brutkowska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Szymańska, OZ, ZI
42 663 41 31 kszymanska@wfosigw.lodz.pl
Michał Tomczyk, OWiGW  42 663 41 34 mtomczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał Pachulski, OA 42 663 41 38
mpachulski@wfosigw.lodz.pl

Objaśnienie skrótów:

 • OWiGW: Ochrona zasobów wodnych
 • OZ: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • OA: Ochrona powietrza
 • ZI: Pozostałe zadania ochrony środowiska

Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliowści ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Ewa Czarnecka, Kierownik Zespołu

42 663 41 50 eczarnecka@wfosigw.lodz.pl
Agata Grodkowska, EE 42 663 41 52
agrodkowska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Turkowska, BN, OP
42 663 41 55 kturkowska@wfosigw.lodz.pl
Karolina Rzetelska, EE 42 663 41 51 krzetelska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Nowak, EE 42 663 41 54 knowak@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Szyposzyńska OP, EE
42 663 41 57 kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl
Izabela Stępniewska, EE 42 663 41 53 istepniewska@wfosigw.lodz.pl
Alicja Stachurska BN, EE 42 663 41 56 astachurska@wfosigw.lodz.pl
Roksana Wołoszczuk BN
42 663 41 58 rwoloszczuk@wfosigw.lodz.pl

Objaśnienie skrótów:

 • EE: Edukacja ekologiczna
 • OP: Ochrona przyrody i krajobrazu
 • BN: Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska

Zespół Realizacji Umów

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia i rozliczania zawartych umów pożyczek, dotacji, przekazania środków, w tym  nad dokonywaniem oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu,
 • obsługa Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia spraw dotyczących umorzeń pożyczek,
 • prowadzenie spraw w zakresie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Agnieszka Podstolska, Kierownik Zespołu

42 663 41 70 apodstolska@wfosigw.lodz.pl
Renata Dyczak, Zastępca Kierownika Zespołu, OA 42 663 41 77 rdyczak@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Cechowski, OWiGW 42 663 41 71 tcechowski@wfosigw.lodz.pl
Barbara Ochota, OWiGW 42 663 41 74 bochota@wfosigw.lodz.pl
Anetta Domańska-Traczyk, OA 42 663 41 76 adomanska@wfosigw.lodz.pl
Jacek Dziomdziora, ZI, BN 42 663 41 73 jdziomdziora@wfosigw.lodz.pl
Monika Sudomir-Korzeniowska, OWiGW
42 663 41 75 msudomir@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Gołębiowska, OP, OZ
42 663 41 72 agolebiowska@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kołodziejska-Wiśniewska, EE
42 663 41 80 akolodziejska@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Książczyk, EE 42 663 41 81 rksiazczyk@wfosigw.lodz.pl
Krzysztof Malka, Umorzenia 42 663 41 79 kmalka@wfosigw.lodz.pl
Bogumiła Olejnik, Umorzenia 42 663 41 78 bolejnik@wfosigw.lodz.pl
Kacper Skopiński, EE 42 663 41 82 kskopinski@wfosigw.lodz.pl

Objaśnienie skrótów:

 • OWiGW: Ochrona zasobów wodnych
 • OZ: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • OA: Ochrona powietrza
 • EE: Edukacja ekologiczna
 • OP: Ochrona przyrody i karjobrazu
 • ZI: Pozostałe zadania ochrony środowiska
 • BN: Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska

Zespół ds. Promocji

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja strategii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami,
 • przygotowywanie konferencji prasowych,
 • nadzór nad portalem internetowym Funduszu,
 • redagowanie oraz prowadzenie serwisu internetowego BIP,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym w ramach konkursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

Wiesława Szczawińska
42 663 41 12 wszczawinska@wfosigw.lodz.pl
Kamil Milczarek 42 663 41 13 kmilczarek@wfosigw.lodz.pl
Elżbieta Ratyńska 42 663 41 11 eratynska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych

Do zadań Zespołu należy:

 • realizacja obowiązków WFOŚiGW w Łodzi wynikających z Porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji POIiŚ, w szczególności w zakresie: polityki informacji i promocji, przygotowywania i oceny projektów, działań kontrolnych we współpracy z innymi właściwymi Zespołami, kontroli zamówień publicznych we współpracy z Zespołem Radców Prawnych, kontroli zawierania umów, monitorowania i sprawozdawczości,
 • koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków pomocy technicznej  POIiŚ,
 • współpracy z NFOŚiGW w zakresie przygotowania i wdrażania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE",
 • zapewnienia informacji dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców z woj. łódzkiego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
 • poszukiwania podmiotów potrzebujących wsparcia w zakresie przewidzianym w ramach ww. projektu,
 • współpracy z jst i innymi podmiotami w celu uzyskania przez nie dofinansowania na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE,
 • wspieranie działań słuąących przygotowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opiniowania PGN-ów,
 • organizacji szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym grup, do których kierowane jest wsparcie w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Jan Sztaudynger, Kierownik Zespołu, Rzecznik ds. Etyki

42 663 41 90
jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Ślisińska-Owczarek, Zastępca Kierownika Zespołu
42 663 41 91 aslisinska@wfosigw.lodz.pl
Kamila Golewska 42 663 41 92 kgolewska@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Jankowska-Kostrzewa - doradca energetyczny
42 663 41 42
mjankowska@wfosigw.lodz.pl
Grzegorz Leszczyk - doradca energetyczny
42 663 41 43
gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał Ochota - doradca energetyczny
42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
Sławomir Pytlawski 42 663 41 94 spytlawski@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska - doradca energetyczny
42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Analiz i Planowania

Do zadań Zespołu należy:

 • analiza sytuacji finansowo - ekonomicznej i zdolności kredytowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu,
 • analiza i ocena zabezpieczeń umów pożyczek i dotacji,
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej beneficjentów Funduszu,
 • opracowywanie informacji niezbędnych do planowania działalności Funduszu,
 • opracowywanie Planu Działalności Funduszu,
 • windykacja należności Funduszu, w tym odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach POIiŚ oraz prowadzenie rejestru dłużników.
Ewa Bernacka, Kierownik Zespołu 42 663 41 20 ebernacka@wfosigw.lodz.pl
Dorota Linowiecka, Zastępca Kierownika Zespołu 42 663 41 23 dlinowiecka@wfosigw.lodz.pl
Mirosław Kuśmierz 42 663 41 22 mkusmierz@wfosigw.lodz.pl
Karolina Wlazłowicz 42 663 41 25 kwlazlowicz@wfosigw.lodz.pl
Ewa Zabelska
42 663 41 21 ezabelska@wfosigw.lodz.pl
Ewelina Zientalak
42 663 41 24 ezientalak@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Administracji i Zamówień Publicznych

Do zadań Zespołu należy:

 • prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych w zakresie zapewnienia funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem,
 • zarządzanie i administrowanie systemem teleinformatycznym Funduszu oraz lokalnym systemem informatycznym,
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanymi przez Fundusz, w tym współfinansowanymi ze środków POIiŚ,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z nową siedzibą Funduszu.

Marzena Świątek, Kierownik Zespołu

42 207 14 80 mswiatek@wfosigw.lodz.pl
Piotr Kroc 42 207 14 87 pkroc@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Kruszewski - zamówienia publiczne
42 207 14 81 tkruszewski@wfosigw.lodz.pl
Łukasz Olesiński - zamówienia publiczne 42 207 14 82 lolesinski@wfosigw.lodz.pl
Anna Jóźwiak 42 207 14 83 ajozwiak@wfosigw.lodz.pl
Michał Przepałkowski - administrowanie budynkiem 42 207 14 84 mprzepalkowski@wfosigw.lodz.pl
Pawel Lesiak - informatyk 42 207 14 85 plesiak@wfosigw.lodz.pl
Waldemar Snelewski - informatyk 42 207 14 86 wsnelewski@wfosigw.lodz.pl
Wojciech Kubiak 42 207 14 87 wkubiak@wfosigw.lodz.pl

Zespół Kontroli Zewnętrznej

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa kontrola wnioskodawców i beneficjentów Funduszu w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • kontrola beneficjentów w zakresie realizacji projektów w ramach POIiŚ.

 

Joanna Kruk-Olczyk, Kierownik Zespołu

42 663 41 97 jolczyk@wfosigw.lodz.pl
Adam Bryl 42 663 41 97 abryl@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kwiatos 42 663 41 97 akwiatos@wfosigw.lodz.pl
Wiesław Madejski 42 663 41 98 wmadejski@wfosigw.lodz.pl
Waldemar Pietrzak 42 663 41 98 wpietrzak@wfosigw.lodz.pl
Jerzy Szmit 42 663 41 98 jszmit@wfosigw.lodz.pl

Marek Szymanowicz

42 663 41 97 mszymanowicz@wfosigw.lodz.pl
Krzysztof Pilich 42 663 41 98 kpilich@wfosigw.lodz.pl

Zespół Finansowo - Księgowy

Do zadań Zespołu należy:

 • kontrola prawidłowości i terminowości spłat należności Funduszu,
 • prowadzenie ewidencji majątkowej Funduszu,
 • prowadzenie depozytu weksli i innych papierów wartościowych.

 

Elżbieta Kraus, Główny Księgowy

42 207 14 90 ekraus@wfosigw.lodz.pl
Sławomira Idzikowska, Zastępca Kierownika Zespołu
42 207 14 91
sidzikowska@wfosigw.lodz.pl
Dorota Olczak 42 207 14 92 dolczak@wfosigw.lodz.pl
Iwona Kołacińska 42 207 14 93 ikolacinska@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Szulęcka 42 207 14 94 mszulecka@wfosigw.lodz.pl
Beata Gasik 42 207 14 95 bgasik@wfosigw.lodz.pl
Beata Madaj 42 207 14 96 bmadaj@wfosigw.lodz.pl
Maciej Mazgaj 42 207 14 97 mmazgaj@wfosigw.lodz.pl
Anna Osadców 42 207 14 98 aosadcow@wfosigw.lodz.pl

Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespołu należy:

 • nadzorowanie kompleksowej obsługi prawnej Funduszu zgodnie z ustawą o radcach prawnych,
 • kontrolowanie wniosków o dofinansowanie (w tym składanych w ramach POIiŚ) pod kątem z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,
 • kontrolowanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zespół Organizacyjny

 • obsługa techniczna organów Funduszu oraz konferencji, spotkań i posiedzeń,
 • prowadzenie kancelarii, archiwum,
Ewa Wilk, Kierownik Zespołu, obsługa  posiedzeń Zarządu
42 663 41 08 ewilk@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Wesołowska, Zastępca Kierownika Zespołu 42 663 41 09 awesolowska@wfosigw.lodz.pl
Joanna Perek 42 663 41 14 jperek@wfosigw.lodz.pl
Joanna Budzińska, sekretariat 42 663 41 32
jbudzinska@wfosigw.lodz.pl
Kinga Smolec, kancelaria 42 663 41 04 ksmolec@wfosigw.lodz.pl
Remigiusz Raj, archiwum
42 663 41 84 rraj@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Radzbanek, obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej 42 663 41 68 aradzbanek@wfosigw.lodz.pl
Anna Poroszewska 42 663 41 68 aporoszewska@wfosigw.lodz.pl
Karolina Kępka 42 663 41 39 kkepka@wfosigw.lodz.pl

Zespół Systemu Zarządzania

Do zadań Zespołu należy:

 • prowadzenie spraw pracowniczych, a  także związanych ze szkoleniami oraz odbywaniem praktyk i staży,
 • planowanie i przeprowadzanie audytów systemu zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005,
 • administrowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Marzena Ciechulska, Kierownik Zespołu, Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania

42 663 41 85 mciechulska@wfosigw.lodz.pl
Ewelina Koc
42 663 41 87 ekoc@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Przybył 42 663 41 86 rprzybyl@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Peraj 42 663 41 87 kperaj@wfosigw.lodz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Grzegorz Browarski - Główny Specjalista ds. BHP, tel. 42 663 41 96