WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Regulamin Przyznawania Nagród

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NIEZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ PRZEZ WFOŚiGW W ŁODZI


§ 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem może przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązane z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej zwane dalej  nagrodami, w oparciu o art. 411 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 2

Nagrody  przyznawane są:

     1) w ramach ogłoszonych przez Fundusz konkursów;
     2) w  ramach konkursów organizowanych przez inne podmioty bądź instytucje;
     3) w trybie pozakonkursowym.

§ 3

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym  nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną chyba, że w konkursach ogłaszanych przez Fundusz postanowiono inaczej.

§ 4

Do przyznawania nagród fundowanych przez Fundusz nie stosuje się umów cywilnoprawnych.

§ 5

1. W przypadku konkursów organizowanych przez Fundusz, Zarząd uchwala regulamin konkursu określający co najmniej zakres przedmiotowy i cel, okres którego dotyczy, kryteria oceny rodzaj i wysokość nagród.
2. W przypadku fundowania nagród organizowanych przez inne podmioty lub instytucje, decyzje o udziale Funduszu podejmuje Zarząd Funduszu, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
3. Do przystąpienia Funduszu do udziału w konkursach, o których mowa w ust. 2, w charakterze fundatora nagród, konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia określającego wzajemne uprawnienia i obowiązki.
4. Przyznanie nagrody w trybie pozakonkursowym możliwe jest na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek. Przyznanie nagrody w trybie pozakonkursowym  nie mogą obejmować zakresu na który Fundusz ogłosił Konkurs.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 wymaga uzasadnienia i może zostać złożony przez podmiot który nie będzie potencjalnym Beneficjentem nagrody. Fundusz może żądać od Wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych informacji, w tym rekomendacji podmiotów zajmujących się statutowo ochroną środowiska.

§ 6

Decyzję w przedmiocie przyznania nagrody podejmuje Zarząd Funduszu w formie uchwały. Uchwała podjęta w trybie pozakonkursowym wymaga uzasadnienia.

§ 7

Przyznanie Nagród uzależnione jest każdorazowo od możliwości finansowych Funduszu.

§ 8

1. Nagrody mogą być przyznane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Przekazanie nagrody przekazywanej poza trybem konkursowym następuje w sposób i w terminie uzgodnionej z beneficjentem.
3. W przypadku nagrody pieniężnej przekazanie jej następuje w formie bezgotówkowej na wskazany przez beneficjenta rachunek bankowy.
4. Nagroda wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

1. Administratorem danych osobowych beneficjentów oraz wnioskodawców o nagrodę Funduszu  jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
2. Dane osobowe beneficjentów oraz wnioskodawcy  będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie przyznania nagrody.
3. Beneficjenci oraz wnioskodawcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przyznania nagrody, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji, określony przez Archiwum Państwowe.
5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przyznania nagrody.
6. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Fundusz ma obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów prawa lub na gruncie zawartych umów powierzenie przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością statutową (np.: obsługa prawna, audyty i kontrole zewnętrzne).
7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych laureaci nagród  mogą skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych w WFOŚiGW w Łodzi pod nr tel. 42 663 41 45.8. W przypadku, gdy, dane kandydata do nagrody zgłosi inna osoba, kandydat zostanie poinformowany, zgodnie z art. 15 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) o fakcie przetwarzania jego danych przez Fundusz oraz przysługujących mu prawach w terminie do 30 dni.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Funduszu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.
4. Informacja o przyznanych nagrodach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.